STATUT STOWARZYSZENIA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH "JODŁA”

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Organizacją działającą na mocy niniejszego Statutu jest stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią wojskowości, ze szczególnym podkreśleniem historii i tradycji Wojska Rzeczpospolitej Polskiej. Nosi ono nazwę Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA" zwane dalej "Stowarzyszeniem".
Art. 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miejscowość Występy. Adres: Występy 20 29-105 Krasocin. Stowarzyszenie działa na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, obowiązującym w RP.
Art. 5
Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
Art. 6
Celem stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym podkreśleniem Legionów Polskich, Wojska II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej oraz organizacji niepodległościowych działających po 1945 roku.
2. Odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy II Rzeczypospolitej, a także armii innych państw.
3. Odtwarzanie, odbudowa, rekonstrukcja i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji.
4. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej oraz społecznej członków Stowarzyszenia.
5. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw ze szczególnym podkreśleniem Wojska II Rzeczypospolitej
Art. 7
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w następujących formach:
1. Inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności:
- naukową;
- oświatową;
- rekonstrukcyjną;
- popularyzatorską;
- kulturalną;
- turystyczną.
2. Prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą, organizuje wystawy i pokazy terenowe oraz imprezy popularyzujące historię wojskowości - w kraju i zagranicą.
3. Wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzacje zabytkowych militariów, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji.
4. Zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące militariów oraz historii Wojska.
5. Wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków.
6. Działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków, przede wszystkim militarnych bądź substancji z nimi związanych.
7. Zakłada i prowadzi placówki muzealne zgodnie z obowiązującym prawem.
8. Prowadzi renowację i rewaloryzację, uzupełnia i odtwarza wyposażenie dla przywrócenia dawnej świetności substancjom wymienionym w punkcie 3. Art.
7. zgodnie z obowiązującym prawem i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
9. Udziela konsultacji, porad i sporządza projekty w zakresie wykorzystania zabytkowych fortyfikacji oraz ich wyeksponowania i rewaloryzacji.
10. Organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe dotyczące wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw ze szczególnym podkreśleniem Wojska II Rzeczypospolitej.
11. Współpracuje z administracją państwową, samorządową oraz placówkami muzealnymi, fundacjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy.
12. Udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji zabytkowych militariów, wyposażenia militarnego, umundurowania, uzbrojenia, wojskowych pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji oraz organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych w postaci oprowadzania wycieczek szkolnych i turystów po zabytkach militarnych i miejscach historycznych.
Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- Nadzwyczajnych;
- Zwyczajnych;
- Wspierających;
- Honorowych.
Art. 9
Osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych. Nie mają jednak praw do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpienie do Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy, tak mający jak i niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Art.11
1. Za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia może zostać przyznany tytuł Członka Nadzwyczajnego.
2. O przyznaniu nadzwyczajnego członkostwa decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego
4. Członek nadzwyczajny jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich, do szczególnego reprezentowania Stowarzyszenia, brania udziału w większości jego prac, szczególnego wkładu w te prace na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 12
Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo:
1. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
3. posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę organizacyjną;
4. zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
5. korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem;
6. korzystać z pomocy prawnej jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
7. korzystać z urządzeń technicznych jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
8. ogłaszać drukiem wyniki swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia;
9. do eksponowania własnych archiwaliów, wyposażenia wojskowego, historycznego, zabytkowego i fortecznego oraz eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem tych placówek.
Art. 13
Członek zwyczajny i nadzwyczajny zobowiązany jest:
1. Realizować cele Stowarzyszenia;
2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia;
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zdeklaruje stałą składkę członkowską.
2. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 4.Członek wspierający ma obowiązek udzielać Stowarzyszeniu zadeklarowaną pomoc oraz przestrzegać w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz SRH „JODŁA.
Art.15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia i popierająca jego działania, której Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek Zarządu nada tytuł Członka Honorowego.
2. Członek Honorowy ma prawo:
a. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
b. posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę organizacyjną;
c. zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych Statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu;
d. korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem;
e. korzystać z pomocy prawnej jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
f. korzystać z urządzeń technicznych, jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
g. ogłaszać drukiem swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia; eksponować własne archiwalia, wyposażenie wojskowe, historyczne, zabytkowe i forteczne oraz eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem tych placówek.
h. brać udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z głosem doradczym i zabierać na nim głos.
3. Członkowie honorowi nie podlegają żadnym obowiązkom poza godnym reprezentowaniem Stowarzyszenia.

Art.16
Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie złożonej wypełnionej deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu. Deklaracja członkowska powinna zawierać:
a. imię i nazwisko;
b. adres zamieszkania;
c. datę urodzenia;
d. oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia;
e. w przypadku nieletniego poniżej 16 lat pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych;
f. w przypadku kandydata na członka wspierającego zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia;

Art. 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1. śmierci członka;
2. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
3. wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego;
4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
5. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i Statutem; od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia;
6. sześciomiesięcznego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na dwa pisemne (dopuszczalne powiadomienie pocztą elektroniczną i przechowywanie wydruku potwierdzenia) wezwania do zapłaty;
7. rozwiązania Stowarzyszenia;
8. prawomocnego wyroku sądowego w wyniku wejścia w konflikt z prawem członka Stowarzyszenia.
Art. 18
1.Na wniosek 5 członków zwyczajnych może zostać utworzone, Koło, które zrzesza członków na zasadzie wspólnoty terytorialnej albo wspólnych zainteresowań.
2.Koła nie posiadają własnej osobowości prawnej i nie są strukturami terenowymi Stowarzyszenia.
3.Koło musi liczyć, co najmniej 5 członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego w jawnym głosowaniu.
4.Przewodniczący Koła jest zobowiązany brać udział w zebraniach Zarządu.
5.Decyzję o zatwierdzeniu utworzenia Koła podejmuje Zarząd, a ostateczną Walne Zebranie zgodnie z art. 25 ust. 11.
6.Przewodniczący Koła jest zobowiązany działać oraz składać sprawozdania zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie Regulaminem Kół.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.
Art. 20
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 25% liczby członków pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia 33% liczby członków władz należy zwołać Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
Art. 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie odbywa się, co najmniej raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób (dopuszczalna jest poczta elektroniczna), co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zebrania. Zawiadomienia winny zawierać:
a. termin zebrania,
b. miejsce,
c. proponowany porządek obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
a. na mocy uchwały Zarządu,
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby wszystkich członków.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
6. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i nadzwyczajni Stowarzyszenia;
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz osoby zaproszone.
Art. 22
1. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu nie ma obecnych, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, to Zarząd wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, drugi termin Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków.
Art. 23
Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli są podejmowane:
1. w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
2. w drugim terminie, przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 24
W czasie Walnego Zebrania głosowania odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania. Jeżeli uczestnicy Walnego Zgromadzenia tak postanowią głosowania mogą odbywać się w sposób tajny.

Art. 25
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu zgodnie z art. 26 ust. 3.
4. Podejmowanie uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
6. Zatwierdzenie podstawowych regulaminów dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
7. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie odwołań od postanowień władz Stowarzyszenia.
9. Odwołanie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub obowiązujących przepisów prawa.
10. Odwołanie członka władz Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka zwyczajnego i nadzwyczajnego.
11. Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu utworzenia Koła zgodnie z art. 18 ust. 5.
Art. 26
1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członkowie. Łącznie z Prezesem Zarząd nie może liczyć więcej niż siedem osób.
3. Skład zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze (art. 25 ust. 3).
4. Członkowie Stowarzyszenia wybrani do władz pełnią swoją funkcję na zasadzie pracy społecznej.
5. Pracą Zarządu kieruje prezes, w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.

Art. 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
2. uchwalenie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania;
3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych;
4. podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka;
5. zwoływanie Walnego Zebrania;
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Art. 28
1.Do ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie działalności gospodarczej oraz praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Do ważności innych pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa.
Art. 29
1. Zebranie Zarządu odbywa się co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy.
2. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. W zebraniach Zarządu są zobowiązani uczestniczyć przewodniczący Kół.
Art. 30
Członkowie Zarządu działają następująco:
1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad jego pracami, zwołuje Walne Zebranie i zebrania Zarządu oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.
2. Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie powierzonych mu spraw.
3. Sekretarz zarządza pracami Stowarzyszenia, wykonując uchwały i polecenia Zarządu.
4. Skarbnik kieruje, wspólnie z prezesem i sekretarzem, finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi preliminarze finansowe Stowarzyszenia. Skarbnik jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych w odpowiednich urzędach.
Art. 31
Wyboru członków Zarządu, jak i pozostałych władz Stowarzyszenia, dokonuje się spośród członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Art. 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwu członków.
3. Do zadań komisji należy:
a. sprawowanie stałej kontroli działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,
b. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
c. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. co najmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia.
4.Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność, co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Art. 33
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
2. Do zakresu działania sędziów Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Stowarzyszenia i władz, dotyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar:
a. upomnienia,
b. nagany,
c. zawieszenia w prawach członkowskich od trzech miesięcy do dwóch lat,
d. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia.
5. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji rozpatruje Walne Zebranie członków, którego orzeczenie jest ostateczne. Walne Zebranie wydaje orzeczenie w wyniku jawnego głosowania. Członek Stowarzyszenia do momentu orzeczenia Walnego Zebrania jest zawieszony w swoich prawach określonych w Art. 12.
6. Orzeczenie sądu koleżeńskiego, w składzie trzyosobowym, zapada po niejawnej naradzie sędziów. Wyrok zapada większością głosów.
7. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodzi się z większością, może przy podpisaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i zobowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
8. Wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbywa się rozprawa poprzedzająca bezpośrednie wydanie orzeczenia.
Art. 34
Członkostwo we władzach Stowarzyszeniach ustaje na skutek:
1. upływu kadencji,
2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
4. odwołania przez Walne Zebranie członków.

Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 35
Majątek stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody.
Art. 36
Na dochody stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dotacje i spadki,
4. zapisy i darowizny,
5. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
6. dochody z majątku stowarzyszenia.
Art. 37
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia ustala Zarząd.
Art. 38
Oświadczenia w sprawach majątkowych mogą składać tylko: Prezes Zarządu i Skarbnik lub Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 39
Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Art. 40
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora.

Art. 41
Interpretacja zapisów powyższego statutu należy wyłącznie do Walnego Zebrania.
Art. 42
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.